Μιτροειδής βαλβίδα

Όταν η στένωση της μιτροειδούς είναι σοβαρή γίνεται αντικατάσταση της βαλβίδας με βιολογική ή μεταλλική βαλβίδα. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει διάνοιξη της βαλβίδας με μπαλόνι (διαδερμική βαλβιδοπλαστική της μιτροειδούς).

Η επιδιόρθωση της στενωμένης βαλβίδας είναι δυνατή σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτή ονομάζεται βαλβιδοτομή ή commissurotomy και γίνεται με χειρουργική επέμβαση με την βοήθεια εξωσωματικής (ανοικτής καρδιάς).

Η χειρουργική θνητότητα στην αντικατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδας κυμαίνεται μεταξύ 3%-10% και σχετίζεται με την ηλικία, το λειτουργικό στάδιο, την πνευμονική υπέρταση, καθώς και την παρουσία στεφανιαίας νόσου.