Τριγλώχινα Βαλβίδα

Χειρουργική επέμβαση στην τριγλώχινα βαλβίδα ενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή ανεπάρκεια και σημαντική διάταση του δακτυλίου πριν δημιουργηθούν προβλήματα της δεξιάς κοιλίας και πνευμονικής υπέρτασης.

Η βαλβιδοπλαστική με τοποθέτηση προσθετικού δακτυλίου παρέχει τα καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Η αντικατάσταση της τριγλώχινας γίνεται σε ελάχιστα περιστατικά στα οποία δεν μπορεί να διορθωθεί η βαλβίδα, αλλά όταν παρουσιάζει σοβαρή στένωση λόγω σοβαρής ρευματικής νόσου, μόνο τότε υπάρχει ένδειξη αντικατάστασής της και γίνεται με μεταλλική ή βιολογική βαλβίδα. Όπως και στις άλλες βαλβίδες, η μεταλλική απαιτεί χρόνια λήψη αντιπηκτικών και έχει μεγάλη αντοχή στο χρόνο, ενώ η βιολογική δεν απαιτεί αντιπηκτική αγωγή, αλλά εκφυλίζεται μετά από 10-15 χρόνια.